Regeling Bonus PLOK

 

Het bestuur van de Stichting nationaal fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam in Volendam;

 

 IN AANMERKING NEMENDE DAT:

 

-        Op 1 januari 2001 in het pand gevestigd aan de Haven 154-156 in de gemeente Edam-Volendam brand is uitgebroken, waarbij meerdere personen om het leven zijn gekomen en een groot aantal personen (blijvend) lichamelijk en/of psychisch letsel heeft opgelopen;

-        Ten aanzien van deze gebeurtenis de navolgende omstandigheden van belang zijn;

-        Getroffenen als gevolg van de ramp nadelige financiële gevolgen zullen ondervinden door functionele invaliditeit tengevolge van blijvend letsel;

-        Het in verband met de omvang van het aantal getroffenen en de jonge leeftijd van de getroffenen vanuit het oogpunt van maatschappelijke solidariteit wenselijk is dat de getroffenen deze nadelige financiële gevolgen niet geheel zelf hoeven dragen;

-        De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam op 10 januari 2001 te gemeente Edam-Volendam is opgericht;

-        De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam via giften, subsidies, diverse acties en activiteiten gelden heeft ingezameld en daarmee vermogen heeft opgebouwd om de getroffenen in de breedst mogelijke zin hulp en nazorg te kunnen bieden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn;

-        De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam zich ten doel heeft gesteld het ingezamelde vermogen te beheren en het doen van uitkeringen aan de getroffenen;

-        De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam getroffenen maximaal wil ondersteunen bij het zoeken naar een mogelijkheid om ontvangen financiële tegemoetkomingen onder te brengen in een meerjarig bancair product om daarmee een financiële ondersteuning ook voor de toekomst te creëren;

-        Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam het noodzakelijk acht met inachtneming van haar statuten de onderhavige regeling vast te stellen op basis waarvan aan getroffenen tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt.

 

BEPAALT:

 

Artikel 1            Begripsomschrijvingen

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

a)      De ramp:

de brand die op 1 januari 2001 in het pand aan de Haven 154-156 in de gemeente Edam-Volendam heeft plaatsgevonden;

b)      Getroffene:

een nog in leven zijnde natuurlijk persoon die op het moment van ontstaan van de ramp in het pand aan de Haven 154-156 in de gemeente Edam-Volendam aanwezig was en als direct gevolg van de ramp blijvend letsel heeft opgelopen;

c)      Aanvrager:

de getroffene die op grond van deze regeling een aanvraag voor de toekenning van een tegemoetkoming indient;

d)      Blijvend letsel: 
een naar medische normen vast te stellen lichamelijke of psychische aandoening, aantasting, of verwonding van een natuurlijke persoon, die naar het oordeel van medisch deskundigen van blijvende aard is;

e)      Medische deskundige:

Een medisch specialist die is ingeschreven in het register van de medisch specialisten registratiecommissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst;

f)        Tegemoetkoming:

een financiële bijdrage in de te ondervinden nadelige financiële gevolgen van de ramp gebaseerd op deze regeling;

g)      Bancair product:

een product bij de Rabobank, ABN-AMRO bank of ING bank zoals omschreven in de aan deze regeling gehechte bijlage 1, 2 en 3;

h)      Stichting UPN:
de Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Nieuwjaarsbrand te Volendam

i)        Regeling f.i.-UPN:
Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam;

j)        F.I.-percentage UPN:

de mate van functionele invaliditeit van de getroffene zoals vastgesteld op grond van de Regeling f.i.-UPN door de Stichting UPN en uitgedrukt in een percentage;

k)      De SSNV:

Stichting Nationaal Fonds voor de Hulpverlening aan de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand.

 

Artikel 2            Gerechtigde op een tegemoetkoming

 

Voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling komt in aanmerking de getroffene:

(a)                die door Stichting UPN een tegemoetkoming is toegekend op grond van de “Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam” én

(b)               die door de SSNV een tegemoetkoming is toegekend op grond van de “Regeling Functionele Invaliditeit SSNV” én

(c)                die (een deel van) de van de Stichting UPN en SSNV ontvangen tegemoetkomingen als bedoeld in lid a en/of b  heeft ingelegd in een meerjarig bancair product in de zin van deze regeling.

 

Artikel 3            Tegemoetkoming

 

De tegemoetkoming wordt door de SSNV vastgesteld en bedraagt 5% van het door de getroffene overeenkomstig artikel 2 lid c in het meerjarig bancair product ingelegde bedrag. Indien de getroffene een hoger bedrag dan het totaal van de van de Stichting UPN en SSNV ontvangen tegemoetkomingen heeft ingelegd in  het meerjarig bancair product overeenkomstig artikel 2, lid c, wordt de tegemoetkoming vastgesteld op basis van het totaal van de ontvangen en in het meerjarig bancair product ingelegde tegemoetkomingen van Stichting UPN en de SSNV.

Artikel 4            De aanvraag

 

1.      De getroffene die voor een tegemoetkoming in de zin van deze regeling in aanmerking wenst te komen, dient daartoe een aanvraag in bij de SSNV. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door de SSNV vastgesteld aanvraagformulier dat (op verzoek) aan de aanvrager wordt verstrekt, tezamen met een afschrift van deze regeling. Aanvragen die niet door middel van het vastgestelde aanvraagformulier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2.      Het aanvraagformulier dient uiterlijk 1 juli 2004 ingevuld, gedagtekend en door de aanvrager ondertekend door de SSNV te zijn ontvangen. Aanvragen die na deze datum zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

3.      Binnen drie weken na ontvangst van het aanvraagformulier, bevestigt de SSNV schriftelijk de ontvangst daarvan.

Artikel 5             Verplichtingen aanvrager

 

1.      De aanvrager is verplicht de SSNV een machtiging te verstrekken die haar in staat stelt relevante gegevens bij instanties te kunnen opvragen die volgens de SSNV noodzakelijk zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen;

2.      Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enige verplichting op grond van deze regeling voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de door hem verstrekte gegevens en bescheiden onvolledig en/of onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag, dan kan de SSNV besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag binnen een door de SSNV gestelde termijn aan te vullen.

3.      Een derde die een aanvraag namens een getroffene indient moet aantonen daartoe door de getroffene te zijn gemachtigd. De in het eerste lid van dit artikel genoemde verplichtingen blijven in dat geval rusten op de getroffene.

Artikel 6            Beslissing op de aanvraag

 

1.      De SSNV beslist binnen dertien weken op de aanvraag, of zoveel eerder als mogelijk is.

2.      De in het eerste lid genoemde beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de SSNV krachtens artikel 5 tweede lid van de regeling de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

3.      Een beslissing omtrent het al dan niet verlenen van een tegemoetkoming wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de aanvrager medegedeeld.

4.      Indien nadere informatie dient te worden verkregen, bepaalt SSNV een nadere redelijke termijn waarbinnen het besluit op de aanvraag zal worden genomen.

Artikel 7            Bezwaar

 

1.      Belanghebbenden kunnen tegen een beslissing op grond van deze regeling binnen zes weken na dagtekening van die beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de SSNV.

2.      Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

a.                   De naam en het adres van de indiener;

b.                  De dagtekening;

c.                   Een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;

d.                  De gronden van bezwaar.

3.      Het bestuur van de SSNV beslist binnen tien weken op het bezwaarschrift, of zoveel eerder als mogelijk is.

4.      Op de behandeling van het bezwaarschrift is het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Algemene Wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de in artikel 7:2 AWB opgenomen hoorplicht en de in artikel 7:13 AWB vermeldde mogelijkheid van een bezwaarcommissie.

 

Artikel 8            De uitbetaling

 

Een tegemoetkoming wordt binnen drie weken nadat de beslissing tot toekenning daarvan is genomen, uitgekeerd op het door de aanvrager aan SSNV opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 9            Herziening of intrekking

 

1.      De SSNV kan een beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming herzien of intrekken indien:

(a)                De aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor de aanvrager ten onrechte een tegemoetkoming is toegekend of deze voor een te hoog bedrag is toegekend;

(b)               De Stichting UPN onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor de aanvrager ten onrechte een tegemoetkoming is toegekend of deze voor een te hoog bedrag is toegekend;

(c)                De beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming anderszins onjuist was en degene die de tegemoetkoming heeft ontvangen dat wist of behoorde te weten.

2.      Tegemoetkomingen die als gevolg van een besluit als bedoeld in het eerste lid ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn uitbetaald, kunnen worden teruggevorderd van degene aan wie de tegemoetkoming is uitbetaald. 

 

Artikel 10            Verdere aanspraken aanvrager

 

1.      De aanvrager heeft na ontvangst van de uitbetaling van de tegemoetkoming geen verdere afdwingbare rechten op basis van deze regeling dan uitdrukkelijk gedefinieerd.

2.      Mogelijke fiscale gevolgen van de te ontvangen tegemoetkoming in de zin van artikel 3 komen ten laste van de aanvrager. Overeenkomstig de afspraken met de belastingdienst blijft de tegemoetkoming van de SSNV onbelast in box 1 (met andere woorden de tegemoetkoming is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 1). De tegemoetkoming van de SSNV op grond van artikel 3 vormt echter wel vermogen dat behoort tot de rendementsgrondslag in box 3 (ook bekend als vermogensrendementsheffing), voor zover dat vermogen op de peildata 1 januari en/of 31 december van enig belastingjaar nog aanwezig is.

 

Artikel 11            Hardheidsclausule

 

De SSNV kan in bijzondere gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich, naar het oordeel van de SSNV, bij toepassing van deze regeling ten aanzien van een getroffene voordoen.

 

Artikel 12            Slotbepaling

 

De SSNV is belast met de uitvoering van deze regeling. In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, neemt de SSNV een beslissing.

 

Artikel 13            Citeertitel en inwerkingtreding

 

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Bonus PLOK SSNV”en treedt in werking op 15 februari 2004.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds  voor de Hulpverlening aan de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam.

 

 

 

E.J.M. Tuijp, voorzitter                                                         H.J.J. Molenaar, secretaris