Privacyreglement SSNV1. Bij de behandeling van uw aanvragen op grond van de “Regeling functionele invaliditeit SSNV” en de “Regeling Bonus PLOK SSNV” (hierna: de slotregelingen SSNV), zal de SSNV uw persoonlijke gegevens op diverse manieren gebruiken en deze met de grootst mogelijke zorg behandelen. De SSNV houdt zich bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens

2. De SSNV verkrijgt persoonlijke gegevens door middel van:

-Door u ingevulde machtiging waarin u Stichting UPN toestemming verleent om voor de slotregelingen SSNV relevante persoonlijke gegevens te verstrekken aan de SSNV;

-Door u ingevulde aanvraagformulieren met bewijsstukken, waaronder de kopie van de beslissing van Stichting UPN;

-Informatie van derden die de SSNV met uw toestemming zal benaderen.


3. De SSNV verzamelt onder meer de volgende persoonlijke gegevens: naam, adresgegevens, geboortedatum, bank/giro-rekeningnummer, het percentage functionele invaliditeit vastgesteld door de Stichting UPN, de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld door de SSNV en gegevens inzake het bancaire product waar u de door u ontvangen tegemoetkomingen heeft ingelegd. De SSNV toetst uw aanvraagformulier en de bijbehorende stukken aan de registers die onder meer worden gehouden door CRN Het Anker en de Stichting UPN.

4. De SSNV gebruikt uw persoonlijke gegevens slechts voor de uitvoering van de door SSNV vastgestelde slotregelingen SSNV, bijvoorbeeld om:

-Te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op grond van de ‘Regeling Functionele Invaliditeit SSNV’ en de ‘Regeling Bonus PLOK SSNV’;

-Contact met u op te nemen indien de SSNV naar aanleiding van uw aanvraag aanvullende informatie of een toelichting nodig heeft;

-Contact op te kunnen nemen met derden (bijvoorbeeld de Stichting UPN of de financiële instelling waarbij een bancair product is afgenomen, indien de SSNV nadere vragen heeft die verband houden met uw aanvraag;

-U de beslissing op de aanvraag te kunnen toezenden.


Medische informatie

5. Medische dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor aan Stichting UPN verbonden artsen en andere medisch deskundigen die Stichting UPN in medische aangelegenheden adviseren, op basis van een verkregen machtiging van de getroffene. SSNV zal geen medische informatie bij Stichting UPN of overige derden opvragen en daar ook op geen enkele wijze kennis van nemen.

Machtiging

6. In het kader van een zorgvuldige behandeling van uw aanvraag is het nodig dat de SSNV nadere informatie kan opvragen bij derden. Hiervoor dient u een machtiging in te vullen en te ondertekenen. De machtiging zal gebruikt worden om – indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw aanvraag – nadere informatie op te vragen bij de hierna genoemde personen en/of organisaties:

-Stichting UPN;

-De financiële instellingen waar de getroffene een bancair product heeft afgenomen;

-Overige instanties waar de aanvrager geregistreerd staat als getroffene van de nieuwjaarsbrand (onder meer CRN Het Anker, gemeente Edam-Volendam).
Inschakeling derden en verstrekking van persoonlijke gegevens

7. De SSNV schakelt bij de beoordeling van de aanvraag administratieve medewerkers in. Deze medewerkers handelen in opdracht van de SSNV en zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonlijke gegevens als de SSNV. Tenzij de SSNV daartoe wettelijk verplicht is, zal de SSNV persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan anderen dan de in dit reglement genoemde derden.

Inzage, wijziging en bewaring

8. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens de SSNV over u heeft vastgelegd, dan kunt u contact opnemen met de SSNV. Wijzigingen in persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de SSNV door te geven.

9. De SSNV zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de beoordeling van uw aanvraag, de behandeling van een eventueel ingesteld bezwaar en de bewaarplicht gedurende een periode van zeven jaar. Daarna zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd.

Ten slotte

10. Door het ondertekenen van het aanvraagformulier gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de SSNV zoals beschreven in dit privacyreglement. De verwerking van persoonlijke gegevens door de SSNV is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarbij zal worden aangesloten bij de reeds gedane aanmelding voor CRN Het Anker.