Regeling functionele invaliditeit SSNHet bestuur van de Stichting nationaal fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam in Volendam

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

 • Op 1 januari 2001 in het pand gevestigd aan de Haven 154-156 in de gemeente Edam-Volendam brand is uitgebroken, waarbij meerdere personen om het leven zijn gekomen en een groot aantal personen (blijvend) lichamelijk en/of psychisch letsel heeft opgelopen;
 • Ten aanzien van deze gebeurtenis de navolgende omstandigheden van belang zijn;
 • Getroffenen als gevolg van de ramp nadelige financiële gevolgen zullen ondervinden door functionele invaliditeit tengevolge van blijvend letsel;
 • Het in verband met de omvang van het aantal getroffenen en de jonge leeftijd van de getroffenen vanuit het oogpunt van maatschappelijke solidariteit wenselijk is dat de getroffenen deze nadelige financiële gevolgen niet geheel zelf hoeven dragen;
 • De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam op 10 januari 2001 te gemeente Edam-Volendam is opgericht;
 • De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam via giften, subsidies, diverse acties en activiteiten gelden heeft ingezameld en daarmee vermogen heeft opgebouwd om de getroffenen in de breedst mogelijke zin hulp en nazorg te kunnen bieden op de korte, maar vooral ook op de lange termijn;
 • De Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam zich ten doel heeft gesteld het ingezamelde vermogen te beheren en het doen van uitkeringen aan de getroffenen;
 • Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds voor de hulpverlening aan de Slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam het noodzakelijk acht met inachtneming van haar statuten de onderhavige regeling vast te stellen op basis waarvan aan getroffenen tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt;

BEPAALT:


Artikel 1            Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. De ramp:
  De brand die op 1 januari 2001 in het pand aan de Haven 154-156 in de gemeente Edam-Volendam heeft plaatsgevonden;
 2. Getroffene:
  Een nog in leven zijnde natuurlijk persoon die op het moment van ontstaan van de ramp in het pand aan de Haven 154-156 in de gemeente Edam-Volendam aanwezig was en als direct gevolg van de ramp blijvend letsel heeft opgelopen;
 3. Aanvrager:
  De getroffene die op grond van deze regeling een aanvraag voor de toekenning van een tegemoetkoming indient;
 4. Blijvend letsel:
  Een naar medische normen vast te stellen lichamelijke of psychische aandoening, aantasting of verwonding van een natuurlijke persoon die naar het oordeel van medisch deskundigen van blijvende aard is;
 5. Medisch deskundige:
  Een medisch specialist die is ingeschreven in het register van de medisch specialisten registratiecommissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst;
 6. Functionele invaliditeit:
  Geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een deel of orgaan van het lichaam of een psychische stoornis of aandoening als gevolg van blijvend letsel;
 7. Tegemoetkoming:
  Een eenmalige financiële bijdrage in de te ondervinden nadelige financiële gevolgen van de ramp gebaseerd op deze regeling;
 8. Stichting UPN:
  De Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Nieuwjaarsbrand te Volendam;
 9. Regeling f.i.-UPN:
  Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam;
 10. F.I.-percentage UPN:
  De mate van functionele invaliditeit van de getroffene zoals vastgesteld op grond van de Regeling f.i.-UPN door de Stichting UPN en uitgedrukt in een percentage.
 11. De SSNV:
  Stichting Nationaal Fonds voor de Hulpverlening aan de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam).


Artikel 2            Gerechtigde op een tegemoetkoming

Voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling komt in aanmerking de getroffene:

 1. die uiterlijk 31 december 2003 op grond van de “Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam” bij Stichting UPN een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft ingediend middels het daartoe door Stichting UPN vastgestelde aanvraagformulier èn;
 2. die door Stichting UPN een tegemoetkoming is toegekend op grond van de “Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam”.


Artikel 3            De tegemoetkoming

 1. De tegemoetkoming wordt door de SSNV vastgesteld en gebaseerd op het door de Stichting UPN op grond van de Regeling f.i.-UPN vastgestelde percentage functionele invaliditeit.
 2. De SSNV stelt de tegemoetkoming vast aan de hand van de navolgende formule:
  Tegemoetkoming SSNV= F.I. percentage UPN _ Factor _ Basisbedrag
 3. Zowel de in lid 2 genoemde ‘Factor’ als het ‘Basisbedrag’ zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

  F.I.-Percentage UPN Factor Basisbedrag
       
  1 – 49 % 1.0 EUR 372,35
  50 – 59 % 1.1
  60 – 64 % 1.15
  65 – 69 % 1.2
  70 – 74 % 1.3
  75 – 79 % 1.45
  80 – 84 % 1.5
  85 – 89 % 1.6
  90 – 94 % 1.7
  95 % 1.73
  96 % 1.86
  97 % 1.96
  98 % 2.13
  99 % 2.30
  100 % 3.0

 4. De SSNV zal de reeds door haar aan de aanvrager verstrekte voorschotten op basis van de ‘Regeling Eenmalige uitkering’ van de SSNV, in mindering brengen op de tegemoetkoming op grond van dit artikel. Indien na verrekening een negatief bedrag resulteert, wordt dit niet van de aanvrager teruggevorderd.


Artikel 4            De aanvraag

 1. De getroffene die voor een tegemoetkoming in aanmerking wenst te komen, dient daartoe een aanvraag in bij de SSNV. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door de SSNV vastgesteld aanvraagformulier dat (op verzoek) aan de aanvrager wordt verstrekt, tezamen met een afschrift van deze regeling. Aanvragen die niet door middel van het vastgestelde aanvraagformulier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 2. Het aanvraagformulier dient uiterlijk op 1 mei 2004 ingevuld, gedagtekend en door de aanvrager ondertekend door de SSNV te zijn ontvangen. Aanvragen die na deze datum zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 3. Binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier, bevestigt de SSNV schriftelijk de ontvangst daarvan.


Artikel 5            Verplichtingen aanvrager

 1. De aanvrager is verplicht:
  1. De SSNV een machtiging te verstrekken die haar in staat stelt de navolgende gegevens bij de Stichting UPN op te vragen: een afschrift van de beslissing op de aanvraag en een afschrift van de eventuele beslissing op bezwaar uit hoofde van de Regeling f.i. UPN;
  2. De SSNV een machtiging te verstrekken die haar in staat stelt relevante gegevens bij overige instanties te kunnen opvragen die volgens de SSNV noodzakelijk zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.
 2. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enige verplichting op grond van deze regeling voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de door hem verstrekte gegevens en bescheiden onvolledig en/of onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag, dan kan de SSNV besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag binnen een door de SSNV gestelde termijn aan te vullen.
 3. Een derde die een aanvraag namens een getroffene indient, moet aantonen daartoe door de getroffene te zijn gemachtigd. De in het eerste lid van dit artikel genoemde verplichtingen blijven in dat geval rusten op de getroffene.


Artikel 6            Beslissing op de aanvraag

 1. De SSNV beslist binnen dertien weken op de aanvraag, of zoveel eerder als mogelijk is;
 2. De in het eerste lid genoemde beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de SSNV krachtens artikel 5 tweede lid van de regeling de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 3. Een beslissing omtrent het al dan niet verlenen van een tegemoetkoming wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de aanvrager medegedeeld.
 4. Indien nadere informatie dient te worden verkregen, bepaalt de SSNV een nadere redelijke termijn waarbinnen het besluit op de aanvraag zal worden genomen.


Artikel 7            Bezwaar

 1. Belanghebbenden kunnen tegen een beslissing op grond van deze regeling binnen zes weken na dagtekening van die beslissing een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de SSNV.
 2. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
  1. De naam en het adres van de indiener;
  2. De dagtekening;
  3. Een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
  4. De gronden van het bezwaar.
 3. Het bestuur van de SSNV beslist binnen tien weken op het bezwaarschrift, of zoveel eerder als mogelijk is.
 4. Op de behandeling van het bezwaarschrift is het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Algemene Wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de in artikel 7:2 AWB opgenomen hoorplicht en de in artikel 7:13 AWB vermeldde mogelijkheid van een adviescommissie.


Artikel 8            De uitbetaling

Een tegemoetkoming wordt binnen drie weken nadat de beslissing tot toekenning daarvan is genomen, uitgekeerd op het door de aanvrager aan de SSNV opgegeven rekeningnummer.


Artikel 9            Herziening of intrekking

 1. De SSNV kan een beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming herzien of intrekken indien:
  1. De aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor de aanvrager ten onrechte een tegemoetkoming is toegekend of deze voor een te hoog bedrag is toegekend;
  2. De Stichting UPN onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor de aanvrager ten onrechte een tegemoetkoming is toegekend of deze voor een te hoog bedrag is toegekend;
  3. De beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming anderszins onjuist was en degene die de tegemoetkoming heeft ontvangen dat wist of behoorde te weten.
 2. Tegemoetkomingen die als gevolg van een besluit als bedoeld in het eerste lid ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn uitbetaald, kunnen worden teruggevorderd van degene aan wie de tegemoetkoming is uitbetaald.


Artikel 10            Verdere aanspraken aanvrager

 1. De aanvrager heeft na ontvangst van de uitbetaling van de tegemoetkoming geen verdere afdwingbare rechten op basis van deze regeling dan uitdrukkelijk gedefinieerd.
 2. Mogelijke fiscale gevolgen van de te ontvangen tegemoetkoming in de zin van artikel 3 komen ten laste van de aanvrager. Overeenkomstig de afspraken met de belastingdienst blijft de tegemoetkoming van de SSNV onbelast in box 1 (met andere woorden de tegemoetkoming is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 1). De tegemoetkoming van de SSNV op grond van artikel 3 vormt echter wel vermogen dat behoort tot de rendementsgrondslag in box 3 (ook bekend als vermogensrendementsheffing), voor zover dat vermogen op de peildata 1 januari en/of 31 december van enig belastingjaar nog aanwezig is.


Artikel 11            Hardheidsclausule

De SSNV kan in bijzondere gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich, naar het oordeel van de SSNV, bij toepassing van deze regeling ten aanzien van een getroffene voordoen.


Artikel 12            Slotbepaling

De SSNV is belast met de uitvoering van deze regeling. In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, neemt de SSNV een beslissing.


Artikel 13            Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling functionele invaliditeit SSNV en treedt in werking op 15 januari 2004.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds voor de Hulpverlening aan de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam in vergadering bijeen te Volendam
op 12 januari 2004.

 

E.J.M. Tuijp, voorzitter H.J.J. Molenaar, secretaris