Uitkeringen


Een onderdeel van de activiteiten van de SSNV dat zeer grote zorgvuldigheid vraagt, vormt het doen van uitkeringen aan de getroffenen. Bij de Nieuwjaarsbrand gaat het om een grote groep getroffenen met zeer uiteenlopend letsel. Het kan nog geruime tijd duren voordat de individuele letselschade in alle gevallen is vastgesteld en daarmee de definitieve aanspraak op middelen van de stichting. Omdat al gauw na de ramp duidelijk werd dat de financiÎle nood van veel getroffenen groot was, heeft de stichting in overleg met deskundigen op het gebied van financiÎn, fiscale en juridische zaken regelingen ontwikkeld op basis waarvan onder meer financiÎle voorschotten konden worden verstrekt. Alvorens daartoe over te gaan is door de SSNV zorgvuldig vastgesteld wie tot de groep van slachtoffers behoorden:
Onder slachtoffer in de zin van de regeling wordt verstaan een persoon die op 1 januari 2001 tijdens de brand in het pand aan de Haven 154 te Volendam aanwezig was, als direct of indirect gevolg van deze brand lichamelijk dan wel psychisch letsel heeft opgelopen en daarvan een medische verklaring kan overleggen en zich tevens bij de SSNV aanmeldt of heeft aangemeld als slachtoffer.

Het afgelopen jaar zijn de volgende regelingen tot stand gekomen:

  • Regeling eenmalige uitkering;
  • Regeling aircoverstrekking;
  • Regeling budget kleine vergoedingen;
  • Regeling vergoeding voorzieningen, hulpmiddelen en overige verstrekkingen;
  • Regeling uitkering aan de ouder(s) van een overleden slachtoffer.

De beschikbaarstelling van financiële middelen aan de getroffenen is vooralsnog - in afwachting van de vaststelling van de letselschade - gebaseerd op het aantal opnamedagen in ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit criterium was objectief vast te stellen, werd door deskundigen als ’second best’gekwalificeerd (bij gebreke van inzicht in de letselschade) en bood de SSNV de mogelijkheid om de getroffenen al in een vroegtijdig stadium financieel te steunen. Alle financiële middelen zijn uitgekeerd als voorschot waarbij een akte van cessie is opgemaakt. Eventuele toekomstige uitkeringen kunnen op deze wijze worden verrekend met reeds gedane uitkeringen. Er zullen echter geen bedragen worden teruggevorderd.

Met betrekking tot toekomstige uitkeringen wordt thans gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de totale letselschade. De deskundigen binnen de SSNV zijn doende een raamwerk te ontwikkelen op basis waarvan in de toekomst uitkeringen kunnen worden gedaan uit het vermogen van de stichting. Daarnaast wordt natuurlijk met spanning afgewacht wat de rijksoverheid met de slachtoffers voor heeft; in juni 2002 wordt de rapportage van de Commissie Financiële Afwikkeling II voor Volendam verwacht. De SSNV hoopt op de financiële middelen om ook op lange termijn de noden van de getroffenen te kunnen lenigen. Er zullen getroffenen zijn die, gezien de ernst van hun handicaps, geen inkomen uit arbeid kunnen verwerven en zullen moeten leven van een minimumuitkering. Hun inkomensperspectief is mede gezien de hoge kosten die met hun handicap gepaard gaan zo laag dat het nog maar de vraag is of zij bijvoorbeeld zelfstandig kunnen wonen. De SSNV hoopt op voldoende steun om deze getroffenen een redelijk bestaansniveau te kunnen bieden.