Fiscale consequenties

 

Uitkeringen aan slachtoffers (inclusief nabestaanden)


Belastingheffing in box 1 vindt plaats als de uitkeringen aan de individuen worden gezien als belaste “periodieke uitkeringen”. De definitie van een belaste periodieke uitkering staat in de Wet op de Inkomstenbelasting. Wij hebben de verschillende scenario’s getoetst aan deze definitie. Onze conclusie luidt dat naar onze mening geen sprake is van een belaste periodieke uitkering.

Hiervoor zijn verschillende argumenten. Een van de argumenten is dat periodiciteit ontbreekt. Zo is bijvoorbeeld geen sprake van een reeks van uitkeringen die zijn voorzien. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 juni 1983 (BNB 1983/239) aangegeven dat bij uitkeringen die gezien moeten worden als vervolg op eerdere uitkeringen en die voortspruiten uit dezelfde oorzaak, de vraag of voldaan is aan de vereisten welke aan een periodieke uitkeringen worden gesteld beoordeeld moet worden naar het tijdstip waarop de eerdere uitkering geacht moet worden een aanvang te hebben genomen. Op dat moment was nog niet bekend dat en of er een vervolguitkering zou worden gedaan.

Daarnaast is een uitkering door de SSNV niet gerelateerd aan een bron van inkomen. Dit is voor wat betreft de eerdere regelingen al bevestigd door de staatssecretaris in zijn besluit (het nu nog geldende besluit van 14 september 2009, CPP 2009/483M). Voor vervolgregelingen die met dezelfde legitimatie en achtergronden worden uitgekeerd, geldt onzes inziens hetzelfde.
Het is belangrijk de verschillende argumenten voor onbelastbaarheid in de regeling duidelijk vast te leggen en dit ook in het verantwoordingsdocument duidelijk te laten zijn.

A.1. Toestemming van de Belastingdienst

Inmiddels is door een afvaardiging van het bestuur van de SSNV overleg gevoerd met de Belastingdienst. Door de Belastingdienst is het volgende besloten, zowel voor wat betreft de uitkering aan getroffenen als aan nabestaanden:
“Nu deze uitkering eenmalig is en derhalve geen onderdeel is van een reeks van uitkeringen en niet ziet op een bron van inkomen als vermeld in de wet inkomstenbelasting 2001 is deze uitkering niet belast als inkomen uit werk en woning (box 1). Indien en voor zover de uitgekeerde bedragen nog tot het bezit van de slachtoffers/ouders behoren vormen ze wel een bezitting en behoren ze tot het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Over deze eenmalige uitkering is geen schenkingsrecht verschuldigd.”