Publicatie 3


Aangifteplicht inkomstenbelasting 2003


Het doel van dit schrijven is die getroffenen, die nog geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2003 van de Belastingdienst eerder hebben ontvangen, erop te attenderen dat zij mogelijk in verband met de ontvangen SSNV- en UPN-uitkeringen, over het jaar 2003 inkomstenbelasting verschuldigd zijn op grond van zijn of haar vermogen in Box 3 en voor hen dus een aangifteplicht geldt. Dit geldt overigens alleen voor die getroffenen die meerderjarig waren in het jaar 2003, dus 18 jaar of ouder.

Voor minderjarigen geldt dat zijn of haar vermogen bij het vermogen van de ouders in Box 3 in de aangiften inkomstenbelasting van de ouders wordt
opgeteld.

1. Verschuldigde inkomstenbelasting 2003

Ter voorkoming van alle misverstanden. Zowel de Belastingdienst als het Ministerie hebben per brief d.d. 6 mei 2003 en brief d.d. 14 april 2003 met ons vastgesteld dat de eenmalige SSNV- en UPN-uitkeringen, alsmede de bonus (1e en 2e fase) zelf niet belast zijn voor de inkomstenbelasting in Box 1.

De eventuele verschuldigde inkomstenbelasting ontstaat derhalve alleen doordat de ontvangen uitkeringen uiteraard wel als vermogen in Box 3 worden gezien.

Overigens is overeengekomen dat de bonus van de 2e fase, zolang deze bonus nog niet is uitgekeerd, voor de waardering in Box 3 op nihil mag worden gesteld.

2. Wanneer ontstaat Aangifteplicht

Aangifteplicht voor de inkomstenbelasting onstaat zoals gezegd wanneer er over een belastingjaar inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit is niet zomaar het geval.
Of inkomstenbelasting is verschuldigd hangt in casu naast het vermogen in Box 3 ook af van de vraag of een getroffene inkomen uit arbeid, bijvoorbeeld loon heeft genoten. Verder zijn er ook drie heffingsvrije voeten die overschreden moeten worden, namelijk:
1. Het heffingsvrije vermogen ad € 18.800 in Box 3
2. De heffingskortingen in aftrek komende op de inkomstenbelasting Box 1 en Box 3 tezamen, bestaande uit:
- Algemene heffingskorting ad € 1.766
- Arbeidskorting (afhankelijk van hoogte inkomen uit arbeid, met maximum € 1.104
- Jonggehandicaptenkorting ad € 518, voor diegene die in het jaar 2003 een Wajong-uitkering genoot.
3. Aanslaggrens tot en met € 211
Pas op moment dat er ondanks deze heffingsvrije voeten, toch nog inkomstenbelasting is verschuldigd, ontstaat er aangifteplicht.
Twee voorbeelden ter verduidelijking:
Voorbeeld A)
Jan (19 jaar) heeft in totaal na 1 januari 2003 € 70.000 aan uitkeringen ontvangen. Jan heeft de ontvangen uitkeringen op zijn bankrekening gestald. Per 1 januari 2003 had Jan € 3.000 op zijn bankrekening staan. Per 31 december was dit gegroeid naar € 75.000. Jan heeft geen overig vermogen, ook geen schulden en studeert nog. Ook heeft hij nog geen baan.
Het gemiddelde vermogen van Jan in Box 3 bedroeg € 39.000 (€ 3.000 + € 75.000/2). Daar gaat allereerst zijn heffingsvrije vermogen ad € 18.800 vanaf. Dan resteert er € 20.200, waarover in Box 3 geheven wordt door dit bedrag te vermenigvuldigen met 1,2%. Dit betekent € 242 aan inkomstenbelasting in Box 3. Maar omdat Jan’s zijn algemene heffingskorting groter is dan die € 242 is Jan geen inkomstenbelasting verschuldigd en heeft hij dus geen aangifteplicht.
Voorbeel B)
Hetzelfde als hiervoor maar nu heeft Jan een baan waarmee hij circa € 17.000 aan loon geniet. Met dit salaris heeft Jan al zijn heffingskortingen verrekend met de inkomstenbelasting die hij moet betalen over zijn loon in Box 1. Nu is Jan per saldo nog wel inkomstenbelasting verschuldigd en geldt voor hem dus een aangifteplicht. Namelijk die verschuldigde inkomstenbelasting ad € 242 in Box 3 is groter dan het bedrag van de aanslaggrens van € 211.
Via het internet kun je een aangifte downloaden (www.Belastingdienst.nl) en zelf berekenen of er belasting is verschuldigd.

3.) Hoe te handelen bij aangifteplicht?

Als er is vastgesteld dat er een aangifteplicht is over het jaar 2003, is het verstandig, ter voorkoming van een verzuimboete wegens te late indiening aangifte, om voor eind juni 2004 dit bij de Belastingdienst te melden door te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet inkomstenbelasting 2003.
De verzuimboete bedraagt, indien een positieve aanslag wordt vastgesteld, bij een eerste verzuim euro 113,-- en kan oplopen bij een vijfde en volgend verzuim tot euro 1134,--.


In dit kader heeft de SSNV reeds contact genomen met de Belastingdienst en heeft hiervoor de navolgende contactpersoon toegewezen gekregen:

De contactpersoon voor de Belastingdienst/Holland Noord, kantoor Zaandam
Naam: de heer A. Stengs
tel. 075-6817227 (rechtstreeks tel. nr.)
Algemeen tel. nr.: 075-6817654.
Verder kan natuurlijk ook de Belastingtelefoon en/of de Belastingsite: www.Belastingdienst.nl hiervoor worden gebruikt.

4.) SAMENVATTING

Het is heel goed mogelijk dat de meeste meerderjarige getroffenen reeds een aangiftebiljet hebben ontvangen over 2003. Voor hen gold dus reeds de aangifteplicht. Echter, het kan heel goed dat er ook nog getroffene zijn die nog geen biljet hebben ontvangen terwijl ze wel inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Door niets te doen, belopen diegene de kans op een verzuimboete.

Verstandig is het dus, nadat is de aangifteplicht over 2003 is vastgesteld, om de Belastingdienst uiterlijk eind juni 2004 te verzoeken om een aangiftebiljet inkomstenbelasting uit te reiken. Indien na eind juni 2004 de Belastingdienst wordt verzocht tot uitreiking om een aangiftebiljet kan de Belastingdienst toch besluiten om een verzuimboete op te leggen wegens het te laat indien van de aangifte inkomstenbelasting 2003.

Tot slot adviseer ik een ieder voor wie bovenstaande problematiek speelt, zich te laten bijstaan door een deskundige fiscaal adviseur.

Drs. S.C.M. Schilder